Skip to main content

Popular

Recent

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden terug die we zowel in uw als in ons voordeel zo concreet en duidelijk mogelijk hebben geformuleerd. Deze voorwaarden zijn op elke pagina van www.startsmarter.be zichtbaar en bereikbaar. Indien u vragen hebt of er zijn onduidelijkheden bij deze algemene voorwaarden laat dit ons dan weten via info@startsmarter.be

Art. 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan START SMARTER VOF (“START SMARTER ”) of door het aanvaarden van een offerte van START SMARTER, beschouwd als door de klant aanvaard. De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.

Art. 2: Prijzen
START SMARTER VOF is een kleine onderneming die vrijgesteld is van belasting. Er hoeft dus geen BTW worden betaald op de weergegeven prijzen. Alle prijzen weergegeven op www.startsmarter.be kennen een geldigheid van 10 werkdagen.
Art. 3: Betaling
Alle betalingen gebeuren via bankoverschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag dat START SMARTER de verschuldigde som heeft ontvangen.
Art.4: Duur en beëindiging
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het, al dan niet elektronisch, doorsturen van een ondertekende en goedgekeurde offerte evenals door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Tenzij anders werd overeengekomen worden alle specifieke overeenkomsten voor de duur van minimum 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst laat weten de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen. START SMARTER behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien er technische bijzonderheden komen kijken bij het verzoek van de klant die START SMARTER niet kan realiseren.
Art. 5: Leveranciers en andere contractanten
START SMARTER kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor START SMARTER op hen beroep doet.
De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke www.flexwebhosting.nl. De klant vrijwaart START SMARTER voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van START SMARTER maar blijven eigendom van de klant en START SMARTER zal de overgave van een domeinnaam naar een andere partij niet tegenhouden. In opdracht van de klant regelt START SMARTER de formaliteiten met betrekking tot de registratie van de domeinnaam. Indien de domeinnaam niet beschikbaar is, kiest de klant een andere domeinnaam. Het eventueel niet beschikbaar zijn van de domeinnaam is in geen geval reden om de overeenkomst tussen START SMARTER en de klant voortijdig te verbreken. De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en controleert zelf of deze geen inbreuk maakt op de rechten van een derde.
Art. 6: Webhosting
Webhosting, zijnde onder andere server- en domeinkosten, wordt door START SMARTER aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde jaarlijkse vergoeding van €49. Indien de klant zijn website ergens anders wil laten hosten, dan kan START SMARTER dit assisteren mits betaling van een vergoeding aan ons standaard uurtarief van €40. De klant dient ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te laten weten de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen indien hij de jaarlijkse kost samen met het algemene contract wenst stop te zetten.
Het serverplatform van START SMARTER is via internet toegankelijk voor het grote publiek. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het internet garandeert START SMARTER niet dat internetgebruikers zonder onderbreking toegang hebben tot de website noch dat de website snel toegankelijk is. Bovendien kan START SMARTER niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, zoals telecommunicatiestoringen, ongeacht de apparatuur of het netwerk waardoor deze worden veroorzaakt.
Art.7: Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden.
Art. 8: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten ten laatste binnen de 10 werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding. De plaatsing van de inhoud van de website gebeurt ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van alle informatie met betrekking tot inhoud  van de website. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
 De door START SMARTER opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.
Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 10 werkdagen vanaf de levering van de website of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan START SMARTER per aangetekende brief. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd.  De facturatie gebeurt ten laatste 10 werkdagen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 10 werkdagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 werkdagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een vergoeding verschuldigd van 10% van het totaalbedrag met een minimum van €75.
Art. 9: Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door START SMARTER gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door START SMARTER werden gehaald van een al dan niet betalende website dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze website.
De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan START SMARTER of een derde waarmee START SMARTER hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software en een handleiding om deze te handhaven.
Art. 10: Aansprakelijkheid
In geen geval is START SMARTER aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, zijnde zowel teksten als afbeeldingen, die hij aanlevert en die START SMARTER op de website plaatst en de klant dient zelf uit te maken dat dit over originele inhoud gaat en dit niet zorgt voor schending van bestaande auteursrechten en bestaande intellectuele eigendomsrechten. START SMARTER is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van START SMARTER in het systeem van de klant en voor het mogelijk disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door START SMARTER  verschaft. START SMARTER is gezien de onvoorspelbare natuur van Google niet aansprakelijk indien de klant ondanks het aankopen van een Google pakket niet op de eerste pagina terecht komt.
Art. 11: Vermelding
START SMARTER regelt de vermelding ‘Made by START SMARTER’ met hyperlink naar www.startsmarter.be onderaan op de website van de klant tenzij anders overeengekomen.
Art. 12: Onderhoud
Indien de klant het onderhoud op zijn website wil laten uitvoeren door START SMARTER, dan kan START SMARTER elke specifieke opdracht uitvoeren mits betaling van een vergoeding aan ons standaard uurtarief van €40.  Indien de klant wenst kan deze ook een onderhoudscontract aangaan voor een periode van minimum 1 jaar. Dit contract houdt in dat de klant ten allen tijde informatie kan doorsturen naar onderhoud@startsmarter.be en dat deze verzoeken zo snel mogelijk op de website van de klant worden gerealiseerd. Deze realisaties gebeuren ten laatste 7 dagen na ontvangst van de volledige specifieke onderhoudsopdracht. Enige vertraging in deze uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. Onderhoudswijzigingen die vallen onder dit contract zijn: aanpassingen aan de bestaande structuur van de website zoals het anders indelen van pagina’s, het toevoegen tot een maximum aantal van 20 pagina’s (Met een maximum van 500 woorden per pagina indien de teksten door START SMARTER moeten geschreven worden, indien er extra woorden geschreven dienen te worden zal dit alsnog aan het uurtarief van €40 gebeuren en zal dit worden doorgerekend aan de klant), wijzigingen in menu’s, submenu’s, verwijderen en toevoegen van afbeeldingen (afbeeldingen dienen aangebracht te worden door de klant, indien deze door START SMARTER worden geleverd  wordt de klant alsnog het bedrag van €14 per afbeelding aangerekend), logo-wijzigingen, verwijderen van reeds bestaande elementen en aanpassen van permalinks. Onderhoudswijzigingen die niet vallen onder dit contract zijn: toevoegen van plugins, uitvoeren van vertalingen. De klant dient ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te laten weten de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen indien hij het jaarlijks contract wenst stop te zetten.
Art. 13: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.